Kategorier
Försvarsberedningen Försvarsmakten Försvarspolitik Ludvig Lundgren Peter Hultqvist Socialdemokraterna

Fel av Hultqvist att skylla på corona – tre skäl att satsa på försvaret

JAS-plan flyger ”julgran” över Västerås

Försvarsministern underfinansierar Försvaret och skyller på corona. Socialdemokraternas reservation mot att Försvarsberedningens förslag skulle bli för kostsam skickades dock in av partiet redan för ett år sedan, strax innan lanseringen av Försvarsberedningens rapport ”Värnkraft”. Det förefaller uppenbart att Socialdemokraternas inriktning om underfinansiering inte handlar om en nyuppkommen pandemi – de väljer helt enkelt att bortprioritera de politiska områdena försvar, säkerhet och samhällets beredskap. Nedan listar jag tre anledningar till att detta är ett felaktigt vägval från regeringens sida:

1) Försämrat omvärldsläge. Rysslands anfall mot Georgien 2008 och illegala annektering av Krim sedan 2014 kan inte ha undgått någon. Dessa ageranden bevisar att Ryssland är beredda att använda militära medel för att uppnå politiska mål. En konflikt i vårt närområde, t.ex. i Baltikum, kommer inte lämna Sverige oberört. Vi kan inte heller, precis som Försvarsberedningen konstaterar, utesluta att det kan ske ett väpnat angrepp direkt mot Sverige. De militära hoten måste mötas genom att en välfungerande och finansierad försvarsmakt lyckas upprätthålla en krigsavhållande effekt.

2) Långsiktig och enig försvarspolitik. Det är helt klart imponerande att samtliga partier i Sveriges riksdag kunde enas kring en gemensam bedömning av säkerhetsläget i Sveriges närområde. Försvarsberedningen enades även kring en sammanhållen plan med flertalet förslag för hur Försvarsmakten ska utvecklas under de kommande åren. Den gemensamma politiska inriktningen skapar stabilitet och förtroende för svensk försvarspolitik, vilket är en förutsättning för att försvaret ska kunna utvecklas på sikt. Socialdemokraternas agerande skapar osäkerhet och spelar militära antagonister i händerna.

3) Försvarsmaktens organisation behöver moderniseras. För att kunna möta militära hot – konventionella såsom psykologiska och cyberhot – måste Försvarsmakten modernisera sin organisation. Försvarsberedningen har under en lång tid utarbetat flera sammanhållande förslag för Försvarsmaktens framtida inriktning. Förslagen innefattar bland annat att Försvarsmakten framöver ska övergå till en divisionsstab, två stridsgrupper och tre brigader. Satsningar på ny, modern militär materiel och en utökad värnplikt är exempel på förslag som Försvarsberedningen har lagt fram. Samtliga förslag utgör en del av en sammanhållen plan. Om förslagen inte finansieras kommer samtliga försvarsgrenar försvagas i förhållande till Försvarsberedningens förslag, vilket innebär att genomförandet blir hackigt och osammanhängande. Då misslyckas vi med utvecklingen av en modern försvarsorganisation.

Skälen för regeringen att leva upp till finansieringen av Försvarsberedningens förslag är många. Hultqvists motvilja att betala beror inte på och har aldrig berott på coronapandemin. Det handlar prioriteringar. Det oroliga omvärldsläget kräver en långsiktig och sammanhållen försvarspolitik, därav borde Hultqvist prioritera försvaret. Min uppmaning är följande: Regeringen, betala för Sveriges säkerhet!

Kategorier
Hongkong Kina Ludvig Lundgren Politik

Peking utplånar Hongkongs frihet

hongkong

Peking har inte nöjt sig vid att avsätta demokratiskt valda parlamentsledamöter. Peking har inte nöjt sig vid att undergräva den akademiska friheten vid några av världens mest framstående universitet. Peking har inte fått nog av att begränsa yttrande- och tryckfriheten i Hongkong. Nej, listan på Pekings inskränkningar mot Hongkongs frihet och autonoma styrelseskick fortsätter som på ett löpande band. Under de senaste dagarna har det uppdagats att den kinesiska folkkongressen har föreslagit en ny säkerhetslagstiftning som ytterligare ska begränsa Hongkong-bornas frihet. Detta är en omfattande kränkning mot Hongkongs självbestämmande och kommer leda till att befolkningen tvingas till tystnad i sin kritik mot Kina.

Utbrottet av Covid-19 tog fart i Kina och landet mörkade länge att det nya viruset spreds. De försöker genom statlig propaganda och diplomati påtala att de inte bär ansvar för virusutbrottet. Samtidigt arbetar diktaturen intensivt för att WHO:s oberoende utredning om orsakerna bakom utbrottet ska skjutas på framtiden, ungefär två år framåt. När omvärldens ögon riktas mot bekämpningen av en pandemi med ursprung från Kina, väljer landet att utnyttja situationen för att ytterligare inskränka Hongkongs autonomi. 

Hongkong-frågan är inne i ett avgörande skede. I en intervju med Reuters menar den pro-demokratiska parlamentsledamoten Dennis Kwok att ett ikraftträdande av den föreslagna säkerhetslagstiftningen skulle innebära slutet för principen “ett land – två system” och slutet för Hongkong. Det är uppenbart att Kinas fortsatta inskränkningar får Hongkongs framtid att vila på en skör tråd.

De sista orden om Hongkong är inte sagda. Den sista striden har ännu inte utspelats. Men Kinas intensifierade maktspel lägger sig som ett mörkt moln över regionen. Ska omvärlden agera måste den agera nu. Annars kommer Hongkongs frihet att slockna för gott.

Kategorier
Anna Ekström Ludvig Lundgren Skola Skolvalet Socialdemokraterna Utbildningspolitik

Kvotering, ofria val och missgynnade friskolor – definitionen av en ”likvärdig” skola?

IMG_20200428_202601

Igår presenterades den statliga utredningen ”En mer jämlik skola – minskad segregation och förbättrad resurstilldelning”. En utredning fylld med förslag som skulle försämra friskolors möjligheter att bedriva god utbildning för sina nuvarande och framtida elever. En utredning som går till attack mot det fria skolvalet. En utredning som glömmer bort vilka de riktiga problemen med jämlikhet i den svenska skolan är. På pressträffen verkade det som att den socialdemokratiska utbildningsministern mottog förslagen med öppna armar. Föga förvånande kan tyckas, då Socialdemokraterna länge har vänt sig emot friskoleelevers förutsättningar och det fria skolvalet. Enligt min mening vore de huvudsakliga förslagen negativa för svenska elever och min slutsats är att utredningen till stor del bör läggas i papperskorgen.

Först och främst föreslår utredningen att avskaffa möjligheten för skolor att tillämpa kösystem för utbildningsplatser. Istället ska skolorna välja mellan andra urvalskriterier, som till exempel kvotering. Uppfylls kraven inom urvalsområdet ska sedan lottning kunna tillämpas för att avgöra vem som förtjänar platsen. Det föreslagna systemet begränsar kraftigt det fria skolvalet, vilket vore tråkigt då detta ger barn, unga och deras föräldrar möjlighet att välja skola efter barnets individuella behov och förutsättningar. Kvotering indelar också människor i kategorier (t.ex. ”socioekonomiskt utsatt grupp”) vilket riskerar att skapa missnöje både bland de som utpekas som en ”andra klassens medborgare” samt bland de som måste avstå en plats för att de råkar ha placerats i en annan kategori. Med tanke på att föräldrarna måste ha anmält intresse för skolan från första början, och att det således erfordras ett grundläggande engagemang, kommer systemet ändå inte nå de som oavsett kommer ha det tuffast i skolan. Det vill säga de som skulle ha störst behov av att skolan som tilldelats enligt närhetsprincipen håller måttet. Individuella behov kommer tvingas stå tillbaka till förmån för ett system som knappast kommer hjälpa de mest utsatta – eller, för den delen, förbättra kvaliteten i den svenska skolan.

För det andra vill utredningen omfördela pengar från friskolor till kommunala skolor. Argumentationen handlar om att kommunala skolor har högre utgifter i och med ett mer omfattande uppdrag, men kostnadsskillnaderna är i realiteten små. Att minska friskolornas skolpeng till förmån för de kommunala verksamheterna kommer slå hårt mot friskolorna, som redan har det svårt i många kommuner där politikerna manipulerar skolpengen för att den kommunala skolan ska främjas (exempelvis Falu kommun). Det föreslagna systemet är orättvist och riskerar att driva ut friskolor från många svenska kommuner. De som drabbas hårdast av detta är eleverna, som får färre alternativ att välja på när de ska börja skolan. Bäst kvalitet i undervisning råder på de platser där det finns en mångfald av skolor – både kommunala och fristående. Regeringen och Sveriges kommuner borde göra mer för att främja denna positiva konkurrenssituation snarare än att stjälpa den!

För det tredje saknar utredningen förslag som på allvar kan minska ojämlikheten och förbättra utbildningskvaliteten i svensk skola. Det är givetvis ett komplicerat område som omfattar många frågor. Samhällsintroduktion, språkutbildning för nyanlända och krafttag för att stoppa boendesegregationen (exempelvis genom fri hyressättning och ombildningar av hyresrätter i utsatta områden) är reformer som är centrala för hela samhället och även för skolan. Specifikt för skolan är det viktigt med helhetsbilden – att ALLA skolor ska vara bra skolor. Vi behöver fler undervisningstimmar, särskilt i svenska och matematik. Lovskola för de som inte klarar kraven. Nedläggning av skolor – fria som kommunala – som inte håller måttet. Obligatorisk läxhjälp för att alla ska klara kraven innan det är försent. Det här är förslag som regeringen borde titta på istället för att underminera friskolor och det fria skolvalet.